«Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών»

Αρ. Πρωτ: 2007-202
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ: Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΑΕ (ΕΛΟΤ)
Υπ' όψιν κ. Ευαγ. Μελαγράκη

Διευθυντού Πιστοποίησης

Σε απάντηση του σχετικού σας 05/1815/ΕΜ/ισ/28/02/2007

ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποί μας στην Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ «Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΖΩ», Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών, «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» στην συνεδρίασή του στις 14 Μαρτίου 2007 όρισε σαν εκπροσώπους της Ένωσης στην Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ «Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών» τους:

Τακτικό αντιπρόσωπο τον πρόεδρο της Ένωσης Γιωργάκη Κωστή Η/Μ Μηχανικό του ΕΜΠ, εξειδικευμένο μηχανικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεοδόσιο Χίντζογλου, Κοινωνικό Ψυχολόγο.
Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε.
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Γεωργάκης Κωστής
Πρόεδρος