Παρατηρητήριο Τροφίμων Και Διατροφής

Παρατηρητήριο Τροφίμων Και Διατροφής

    1. Ιδρυση Παρατηρητηρίου.
Ο φορέας θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας, του διαλόγου και της συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων.

     2. Σκοπός. 

Ο φορέας θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εμπειρογνώμονα και υπηρεσίες τεκμηρίωσης σε επιχειρήσεις τροφίμων, ενώσεις καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς, σε θέματα τροφίμων και διατροφής. Θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της τεκμηρίωσης, της πληροφόρησης, της εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Ειδικότερα ο σκοπός του θα είναι:

 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση, και η έρευνα των βλαπτικών παραγόντων, τροφίμων και της γενετικής τροποποίησης καθώς και των επιπτώσεών τους στην υγεία των ανθρώπων.
 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση, και η έρευνα των ωφέλιμων παραγόντων και τροφίμων και της προσφοράς τους στην υγεία των ανθρώπων.
 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση και η έρευνα των βλαπτικών παραγόντων του περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στα τρόφιμα και στη διατροφή των ανθρώπων.
 • Η μελέτη, η καταγραφή και η επεξεργασία του ρόλου της διατροφής -και ιδιαίτερα της μεσογειακής- στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Η επεξεργασία και η τεκμηρίωση ρυθμίσεων, κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας.
 • Η τεκμηρίωση ορολογίας και διαδικασιών παρασκευής τροφίμων.
 • Η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων λόγω της εφαρμοσμένης νέας τεχνολογίας και μεθόδων παραγωγής τροφίμων.
 • Η παρακολούθηση των εγχώριων και διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημάτων.
 • Η προώθησης της πληροφόρησης, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων τροφίμων, ενώσεων καταναλωτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων.
 • Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα διατροφής.

      3. Δράσεις

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Παρατηρητήριο θα πραγματοποιεί τις εξής δράσεις:

 • Θα επεξεργάζεται και θα προτείνει μεθόδους μετρήσεων και δειγματοληψιών για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των φυσικών, χημικών, και βιολογικών παραγόντων στα τρόφιμα και στη διατροφή.
 • Θα συνεργάζεται με επιχειρήσεις τροφίμων, ενώσεις καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς, καθώς και με ανάλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Θα συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους επιστημονικούς φορείς της χώρας.
 • Θα διοργανώνει και θα εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών στελεχών, και στελεχών ενώσεων καταναλωτών.
 • Θα διεξάγει έρευνες ή μελέτες -που ενδιαφέρουν επιχειρήσεις τροφίμων, ενώσεις καταναλωτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς- αυτοτελώς ή σε συνεργασία με επαγγελματικούς, κρατικούς και επιστημονικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
 • Θα προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, με όλα τα δυνατά μέσα (ιστοσελίδα, περιοδικό, διοργάνωση εκδηλώσεων – διαλέξεων, διανομή ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ) συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών πληροφοριών, δικτύων μεταγωγής δεδομένων και μητρώων.
 • Θα τηρεί στατιστικά στοιχεία τροφίμων και διατροφής.

      4. Διοικητική Οργάνωση
Το Παρατηρητήριο θα απαρτίζεται απο εκπροσώπους Καταναλωτικών, Επιστημονικών, Συνδικαλιστικών, Αγροτικών, Βιοτεχνικών και λοιπών Οργανώσεων.

      5. Μέλη

 • Ενώσεις καταναλωτών
 • Λοιπές καταναλωτικές οργανώσεις
 • Επιστημονικές οργανώσεις
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Αγροτικές οργανώσεις
 • Οργανώσεις Βιοτεχνών
 • Λοιπές οργανώσεις