Καταστατικό ΒΙΟΖΩ 2003

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»

 

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΖΩ». Για την χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία της ενώσεως θα μεταφράζεται: Greek Consumers' Association «BIO-CONSUMERS FOR QUALITY LIFE» και με διακριτικό τίτλο «BIO.ZO»

 

Η ένωση συγκροτείται με τη μορφή Σωματείου και διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα κάθε φορά Νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του αστικού κώδικα, αλλά και από τα άρθρα του παρόντος, το οποίο, ως ενιαίο σύνολο, αποτελεί το Καταστατικό της Ένωσης, που ιδρύεται.

 

Άρθρο 2ο

 

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έδρα της Ένωσης ορίζεται η Αθήνα.

 

Με απόφαση των οργάνων της Ένωσης μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα, τμήματα, επιτροπές και γραφεία της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, καθώς και σε κάθε επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία.

Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστη.

 

Άρθρο 3ο

 

ΣΚΟΠΟΙ

 

Βασικός σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» είναι η συγκρότηση μαζικής και δυναμικής Ένωσης με ζωντανή παρουσία και καθημερινή δράση σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματική κάθε φορά προστασία και προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των πάσης φύσεως καταναλωτών, την βελτίωση της υγείας, της ασφάλειάς τους, την διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδικό, εντός και εκτός Ελλάδος με δραστηριοποίηση και συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών. Επίσης σκοποί της Ένωσης είναι:

 

1.                Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής και των συμφερόντων (οικονομικών και μη) των καταναλωτών και ιδιαίτερα των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων.

2.                Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα (δημόσια και μη) της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Παγκόσμια, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές καθώς και στην δικαιοσύνη.

3.                Η ενημέρωση, εκπαίδευση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων,  ως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα με τις απόψεις και τις θέσεις της Ένωσης. Η ενεργοποίηση και προώθηση καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης.

4.                Ο έλεγχος του κόστους και της τιμής, σε όλα τα στάδια από την παραγωγή ως την κατανάλωση, των προϊόντων και ιδιαίτερα των βιολογικών προϊόντων, για ανθρώπους, φυτά και ζώα.

5.                Η έρευνα, μελέτη, παρακολούθηση και ο ποιοτικός έλεγχος στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων, υπηρεσιών και ιδιαίτερα των βιολογικών προϊόντων, για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών.

6.                Η προστασία των καταναλωτών από μεθόδους παραγωγής προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών, που είναι επικίνδυνες για την υγεία, τη ζωή και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η υπεράσπιση και διεύρυνση του αναφαίρετου δικαιώματος να καταναλώνουμε τροφές χωρίς επιβλαβείς για την υγεία ουσίες, χωρίς ρύπους, με όλα τα φυσικά συστατικά και με όλα τα ιχνοστοιχεία, που τις προίκισε η φύση, χωρίς τεχνητές επεμβάσεις στο γενετικό κωδικό των οργανισμών .

7.                Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και της μεταποίησης των  βιολογικών προϊόντων με στόχο την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών.

8.                Η προστασία των καταναλωτών από μεθόδους πιστοποίησης προϊόντων, που είναι σκοτεινές, ιδιοτελείς, με μόνο σκοπό το κέρδος, συνδεδεμένες με ρουσφέτια και άνομα συμφέροντα. Η προώθηση μεθόδων πιστοποίησης επιστημονικά τεκμηριωμένων, διαφανών, πλήρως ανοικτών σε κάθε έλεγχο και οι μέθοδοι αυτές να είναι επιστημονικά πιστοποιημένες και τεκμηριωμένες, από άλλους διεθνείς σοβαρούς ελεγκτικούς και πιστοποιητικούς οργανισμούς.

9.                Η συμμετοχή της Ένωσης στην έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση και διαμόρφωση των κανονισμών ελέγχου των προϊόντων και των πιστοποιητικών οργανισμών, της διαμορφούμενης ορολογίας των προϊόντων ώστε να μην μπερδεύεται και παραπλανάται ο καταναλωτής.

10.           Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και των ζώων, ώστε τα προϊόντα να είναι πάντα διαθέσιμα στους καταναλωτές, και με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και με όλα τα ιχνοστοιχεία χωρίς δραστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν τεχνητά την γενετική τους ταυτότητα.

11.           Η υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της αντιρρυπαντικής παραγωγικής διαδικασίας και της ανακύκλωσης των υλικών, ώστε τα υπολείμματα από τα προϊόντα που καταναλώνουμε ή χρησιμοποιούμε να μην αποτελούν εστίες ρύπανσης ή μόλυνσης, που σε τελική ανάλυση επηρεάζουν την υγεία των καταναλωτών και το φυσικό περιβάλλλον.

12.           Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση και βελτίωση της φύσης και του αναφαίρετου δικαιώματος των καταναλωτών, να μην μετατραπούν σε αναγκαστικά πειραματόζωα κάθε νέας τεχνολογίας ή ανακάλυψης, ιδιαίτερα της τεχνολογίας των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών.

13.           Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, υπεράσπιση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η βελτίωση του  υφιστάμενου, για την προστασία των καταναλωτών, Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, αυτού της Ε.Ε. καθώς και του Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου. Η αναλυτική επεξεργασία και ο σχολιασμός των πάσης φύσεως και προέλευσης αποφάσεων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβαση για την διεύρυνση και κατοχύρωσή τους, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της προώθησης των βιολογικών προϊόντων και καλλιεργειών.

14.           Η προστασία των καταναλωτών από ελλιπή, λανθασμένη και παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την απαγόρευση αυτού του είδους της διαφήμισης.

15.           Η παροχή συμβουλών και βοήθειας στους καταναλωτές για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της ζημίας, που προξένησε σε μεμονωμένο καταναλωτή ή και σε ευρύτερη ομάδα καταναλωτών προμηθευτής προϊόντος ή υπηρεσίας.  Η εξασφάλιση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών με κάθε νόμιμο μέσο.

16.           Η συστηματική προσπάθεια για την διάδοση της ιδέας και της επιτακτικής ανάγκης να οργανωθούν οι καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

17.           Η συνεργασία, η από κοινού δράση με άλλες ενώσεις καταναλωτών και με άλλους φορείς, που έχουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή έχουν παρόμοιους στόχους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

18.           Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ενώσεις καταναλωτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

19.           Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, των νέων, των υπερηλίκων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οικονομικών προσφύγων, των αλλοδαπών και την σύνδεσή τους με την υγιεινή των βιολογικών προϊόντων.

20.           Η δημιουργία, ανάπτυξη και δράση ενός γνήσια ελεύθερου και δημοκρατικού καταναλωτικού κινήματος σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Το κίνημα αυτό θα πρέπει να στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της πλήρους τεκμηρίωσης θέσεων, προτάσεων και καταγγελιών, της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και της φύσης. Το καταναλωτικό κίνημα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το κράτος, τα δόλια οικονομικά συμφέροντα και κυρίως από την βιομηχανία της βιοτεχνολογίας των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών και την χημική βιομηχανία των φαρμάκων και φυτοφαρμάκων.

Άρθρο 4ο

 

ΜΕΣΑ

 

Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε νόμιμο μέσο και με την αγωνιστική κινητοποίηση των καταναλωτών. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να περιγράψουμε τα ακόλουθα:

 

1.                Με την συνεργασία, αλληλεγγύη, συμμετοχή και με την από κοινού προσπάθεια σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με τις άλλες ενώσεις καταναλωτών, με τους φορείς της βιολογικής παραγωγής, σωματεία και συνεταιρισμούς, με φοιτητικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, με τις αρχές και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

2.                Με ανακοινώσεις, διαβήματα, παραστάσεις και προσφυγές, σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε δικαστικές, διοικητικές ή νομοθετικές αρχές, στους αρμόδιους φορείς των παραγωγών, του κράτους, της Ε.Ε. και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών καθώς και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.                Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις των καταναλωτών υπό τη μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών (μποϋκοτάζ) κλπ.

4.                Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, την προβολή ταινιών και με οποιεσδήποτε άλλες πρόσφορες εκδηλώσεις, που κινούνται μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ένωσης και συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της. Σημαντικό επίσης είναι η μαζική και ουσιαστική συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, που οργανώνονται από φορείς συλλόγους, σωματεία και ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την ένωση σκοπούς.

5.                Με την εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης στους φορείς, που προβλέπεται, κατά νόμο, εκπροσώπηση καταναλωτών σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

6.                Με την δημιουργία βιβλιοθηκών. Με την δημιουργία ομάδων εργασίας για επιμέρους τομείς, την διενέργεια μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών κλπ. Με την δημιουργία εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων, επιστημονικών κέντρων μελετών, Ινστιτούτων, για τη συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία των προβλημάτων, είτε αυτόνομα είτε με την συνεργασία της Ένωσης «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» με Πανεπιστήμια, Ακαδημίες και άλλους φορείς, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την ένωση σκοπούς.

7.                Με την έκδοση, διανομή ή πώληση ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, ηλεκτρονικών ή συμβατικών (σε χαρτί), για την διάδοση, προώθηση και λύση των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της. Με την δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο, ραδιοφωνικών σταθμών ή τηλεοπτικών σταθμών.

8.                Με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με δημοσίευση ερευνών, αναλύσεων, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές ηλεκτρονικές εκπομπές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με άλλους φορείς για την διάδοση, προώθηση και λύση των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.

9.                Με την αξιοποίηση των μορφών συλλογικής δικαστικής προστασίας (συλλογικές αγωγές) είτε απευθείας από την Ένωση, είτε με την συμπαράσταση της σε Ενώσεις που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

 

Η απαρίθμηση των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.  Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα πλαίσια του καταστατικού, του νόμου και της κοσμοθεώρησης και πρακτικής του καταναλωτικού κινήματος.

 

Άρθρο 5ο

ΜΕΛΗ

 

Μέλη της Ένωσης «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή φυσικά πρόσωπα, που εργάζονται σε επιχείρηση ή υπηρεσία, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή σπουδάζουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφ' όσον ο τόπος αυτής της εργασίας ή υπηρεσίας ή της εκπαίδευσης βρίσκεται  στην Ελλάδα, χωρίς κανένα αποκλεισμό φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος κλπ σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κάθε φορά όρους της νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι πληρούν και τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους.

 

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

 

Τα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους. Τα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.

Τα μέλη, που παραβιάζουν τις αρχές, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Ένωση διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της Ένωσης.

 

Άρθρο 6ο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε άτομο που αποδέχεται τους σκοπούς του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ένωσης «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», συμπράττει στην υλοποίησή τους και πληρώνει τακτικά την συνδρομή του.

 

Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. της Ένωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην Γ.Σ. Οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου νέου τακτικού μέλους, η οποία συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

 

Τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση αποτελούν τα πρώτα τακτικά μέλη της Ένωσης.

 

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και στις εκλογές οργάνων και δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα της Ένωσης, εφ' όσον βέβαια συνεισφέρουν τακτικά τις οριζόμενες από την Γ.Σ. της Ένωσης οικονομικές εισφορές τους και είναι ταμειακά εντάξει πριν από την συμμετοχή τους στις συνελεύσεις αυτές.

Άρθρο 7ο

 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Η απόκτηση της ιδιότητας του αντεπιστέλλοντος μέλους γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. της Ένωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην Γ.Σ. Οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου νέου αντεπιστέλλοντος μέλους, η οποία συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι τα μέλη, που επιλέγουν και δεν συμμετέχουν στις αποφασιστικές αρμοδιότητες της Ένωσης και πληρώνουν μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων των τακτικών μελών, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης. Αν κάποιο αντεπιστέλλον μέλος αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί και πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών, τότε χωρίς καμιά άλλη απόφαση ή διαδικασία μετατρέπεται αυτόματα σε τακτικό μέλος και αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη συμμετέχουν στην Γ.Σ. της Ένωσης με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Επίσης δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα της Ένωσης.

Άρθρο 7ο

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. μπορεί να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο καταναλωτικό κίνημα. Οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου νέου επίτιμου μέλους, η οποία συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.
 
Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής στην Γ.Σ. της Ένωσης με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Επίσης δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα της Ένωσης.

 

Άρθρο 8ο

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Όλα τα μέλη (τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα) έχουν τα πιό κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 

?       Να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ και γενικότερα τις αρχές και τη κοσμοθεώρηση του κινήματος των καταναλωτών, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάδοσή τους.

?       Να μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. και σε όλες τις συγκεντρώσεις της Ένωσης, παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις.

?       Να συμμετέχουν στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.

?       Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης και να μην έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα, που αντίκειται στους σκοπούς και της αρχές της.

?       Να στελεχώνουν και οργανώνουν τα τοπικά παραρτήματα, γραφεία και επιτροπές της Ένωσης.

?       Να παίρνουν μέρος στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων ελέγχου και των άλλων φορέων, που ιδρύει η Ένωση.

?       Να πλαισιώνουν τις επιστημονικές ομάδες εργασίας, που δημιουργεί η Ένωση για την πραγμάτωση των σκοπών της, τις ομάδες επιθεώρησης καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τις δημοσιογραφικές ομάδες.

?       Να πληρώνουν τακτικά τις εισφορές και τις συνδρομές τους προς την Ένωση.  Να εκπληρώνουν τις οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές αποφασίζονται από την Γ.Σ. και το Δ.Σ. της Ένωσης.

?       Να ενημερώνονται πάνω στις δραστηριότητες της Ένωσης, να παίρνουν και να μελετούν τις εκδόσεις της και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καταναλωτικού κινήματος.

Ειδικότερα, τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα της Ένωσης και να εκλέγονται σ' αυτά. Να μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. και σε όλες τις συγκεντρώσεις της Ένωσης, παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες. Τα δικαιώματα των τακτικών μελών αναστέλλονται, όταν αυτά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οπότε και δεν υπολογίζονται για τον καθορισμό της απαρτίας, που ορίζεται το καταστατικό και ο νόμος απαιτεί για τη σύγκληση και διεξαγωγή των Γ.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη της Ένωσης έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, του ψήφου στις Γ.Σ. και δεν υπολογίζονται στην απαρτία των Γ.Σ.

Η τήρηση των υποχρεώσεων των μελών, καθώς και η άσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων τους γίνεται με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της αυτονομίας και του σεβασμού της προσωπικότητάς τους, χωρίς όμως να εμποδίζεται το έργο των νόμιμα και με δημοκρατικές διαδικασίες εκλεγμένων οργάνων της διοίκησης της Ένωσης, αλλά και η εκτέλεση των αποφάσεών τους, που έχουν βέβαια ληφθεί με νόμιμο τρόπο και διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9ο

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

Κάθε μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε αυτοβούλως από αυτή.  Υποχρεούται όμως να καταβάλει στο ταμείο της Ένωσης τις εισφορές του και τις άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, που του αναλογούν μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

Μέλος της Ένωσης διαγράφεται:

 

1.                Με αίτησή του για εκούσια αποχώρησή του από την Ένωση και διαγραφή του από το μητρώο μελών, η οποία εγκρίνεται στο πρώτο μετά την αίτηση Δ.Σ.

2.                Με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση το διαγραφέν μέλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εκ νέου εγγραφή του στην ένωση, αφού τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι την ημέρα της νέας αυτής εγγραφής.

3.                Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία συζητείται και επικυρώνεται υποχρεωτικά στην πρώτη μετά την απόφαση Γ.Σ. άλλως δεν ισχύει, εάν το μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης, αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης, εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης. Ειδικότερα δε, αν η συμπεριφορά του αυτή και η δράση του εμπίπτουν στις απαγορευτικές προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 3, 4 και 8 του παρόντος.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιβολή της διαγραφής, το μέλος πρέπει να καλείται, με απόδειξη, από το Δ.Σ. σε απολογία, επί ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητας της σχετικής απόφασης. Αν το μέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του Δ.Σ., αν και κλήθηκε με απόδειξη, το Δ.Σ. αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως χωρίς απολογία.

Κατά της απόφασης του Δ.Σ., το θιγόμενο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Γ.Σ., η οποία άλλωστε επικυρώνει και καθιστά τελεσίδικες τις σχετικές αποφάσεις ή τις διαγράφει.  Το μέλος αυτό οφείλει να απολογηθεί έγγραφα ή προφορικά ενώπιον της Γ.Σ., μετά από έγγραφη πρόκλησή του, που θα του επιδοθεί με απόδειξη 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της. Αν δεν παρουσιαστεί ή παρουσιαζόμενο αρνείται να απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως και ακυρώνει ή επικυρώνει τελεσίδικα την επιβληθείσα από το Δ.Σ. διαγραφή.

Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, για να υποστηρίξει την αθωότητά του.  Αν τα στοιχεία αυτά τα παραδώσει ή καταθέσει στο Δ.Σ, πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. αντίστοιχα, δικαιούται να λάβει απόδειξη για την κατάθεσή τους.

Άρθρο 11ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

Οι πόροι της Ένωσης είναι οι εισπράξεις που προέρχονται:

1.                Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

2.                Από τις τακτικές συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές των μελών.

3.                Από την πώληση των εντύπων που εκδίδει η Ένωση.

4.                Από τις δημόσιες εκδηλώσεις, που διοργανώνει η Ένωση.

5.                Από επιχορηγήσεις ή δωρεές, που προέρχονται από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

6.                Από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών.

7.                Από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης.

8.                Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή που εντάσσεται στην κοσμοθεώρηση και πρακτική του καταναλωτικού κινήματος και η οποία δεν έχει σχέση με πολιτικά συμφέροντα ή δόλια οικονομικά συμφέροντα και κυρίως από την βιομηχανία της βιοτεχνολογίας των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών και την χημική βιομηχανία των φαρμάκων και φυτοφαρμάκων, υπό την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Γ.Σ. αποκλειόμενης οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικής χρηματοδότησης με πράξη εν ζωή.

Το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος της ετήσιας συνδρομής κάθε κατηγορίας μελών και οι έκτακτες εισφορές προτείνονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται με απόφαση της Γ.Σ..  Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται σε δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄), ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής του μέλους.

Άρθρο 12ο

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

Το διαχειριστικό έτος ταυτίζεται με την διάρκεια του οικονομικού έτους.  Ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός συντάσσονται σε ετήσια βάση.

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 13ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Τα όργανα της Ένωσης συγκροτούνται και λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες και εφαρμόζουν στην δράση τους τις αρχές της διαφάνειας, του σεβασμού στην διαφορετικότητα των απόψεων.

Στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα της Ένωσης εφαρμόζεται η αρχή της σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό ειδική απαρτία και πλειοψηφία.

 

Άρθρο 14ο

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, αποφασίζει επί παντός θέματος και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλα τα μέλη παρόντα ή απόντα. Η Γ.Σ. ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα άλλα όργανα της Ένωσης.

Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει:

·        Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης,
·        Την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.,
·        Την ετήσια δράση και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και
·        Τον ισολογισμό της Ένωσης.

Επίσης η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να:

1.      Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της Ένωσης σε άλλους φορείς, οργανισμούς ή δευτεροβάθμια όργανα.

2.      Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώπιον της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης, νέας Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των νέων αντιπροσώπων της Ένωσης.

3.      Τροποποιεί το καταστατικό και διαλύει το σωματείο, με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα,

4.      Μεταβάλει το σκοπό της Ένωσης με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 100 Αστικού Κώδικα,

5.      Διαγράφει τελεσίδικα τα μέλη από τα μητρώα της Ένωσης,

6.      Αποφασίζει για την συμμετοχή της Ένωσης σε Ομοσπονδία συναφών συλλόγων, ενώσεων ή σωματείων ή σε άλλη παρεμφερή δευτεροβάθμια οργάνωση καταναλωτών και

7.      Αποφασίζει επί παντός θέματος, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική Γ.Σ. των μελών πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους.  Σ' αυτήν λογοδοτεί το Δ.Σ. και κάνει απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η συνέλευση εγκρίνει ή όχι τη διαχείριση του προηγούμενου χρόνου.

Η έκτακτη Γ.Σ. των μελών της Ένωσης πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με γραπτή αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η οποία θα αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους ζητείται η σύγκλιση και τα θέματα της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφαίνεται για την αίτηση αυτή μέσα σε 10 ημέρες από την κατάθεσή της και εφ' όσον η απόφαση του είναι θετική συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε 20 μέρες από τη λήψη της σχετικής επί του θέματος αυτού απόφασής του.

Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. γίνονται από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας της Ένωσης καθώς και στα παραρτήματα, σε όλα τα γραφεία και επιτροπές της, όπως επίσης και ΜΜΕ (περιοδικά, εφημερίδες κλπ) της Ένωσης. Επίσης η πρόσκληση μαζί με τις εισηγήσεις και τα άλλα υλικά στέλνονται ταχυδρομικά ή με Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.  Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συζήτησης καθώς και τον τόπο και χρόνο της σύγκλησης της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη κάθε Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με γραπτή αίτηση και προτεινόμενη εισήγηση, που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών και  κατατεθεί στο Δ.Σ. πέντε μέρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Την έναρξη της Γ.Σ. κηρύσσει ο πρόεδρος ή ο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. και στην συνέχεια διενεργεί ψηφοφορία για την εκλογή προεδρείου της Γ.Σ. Μετά την εκλογή του την διεύθυνση της Γ.Σ. αναλαμβάνει το προεδρείο, που πρώτα βάζει σε συζήτηση και ψηφοφορία την ημερήσια διάταξη. Οι λεπτομέρειες της εκλογής και της λειτουργίας του προεδρείου της Γ.Σ. καθώς και των εισηγήσεων, συζητήσεων, των ψηφοφοριών και της ημερήσιας διάταξης ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που πρέπει να εγκρίνει η Γ.Σ. και μέχρι τότε με ειδικές αποφάσεις της.

Η Γ.Σ. για να πάρει νόμιμες αποφάσεις απαιτείται να βρίσκεται σε απαρτία. Εκτός από τις περιπτώσεις 2 & 4 της παραγράφου 3, μια Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση της Γ.Σ., μέσα σε 15 ημέρες, με τα ίδια θέματα, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην αρχική γνωστοποίηση - αναγγελία, οπότε ανεξάρτητα από το ποσοστό των παρόντων με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών, αν αυτά είναι τουλάχιστον 20, η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. Η συμμετοχή των μελών στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες δεν μπορεί να γίνει με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αλλά μόνον με την φυσική παρουσία του μέλους.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Όλες οι προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις της Γ.Σ., εκτός από εκείνες των περιπτώσεων 2 και 4 της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες ο Νόμος προβλέπει ειδική απαρτία και πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:

1.             Για την εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των Αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς, οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.

2.             Για την ανάκληση των μελών της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των Αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς, οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.

3.             Για την διαγραφή μέλους της Ένωσης.

4.             Για τη διάλυση της Ένωσης.

5.             Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή την μεταβολή των σκοπών της Ένωσης (τελική ψηφοφορία).

6.             Η Γ.Σ. επικυρώνει τους υπεύθυνους των επιτροπών και των τομέων εργασίας.

7.             Σε κάθε περίπτωση, που κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο η Γ.Σ., μετά από αιτιολογημένη απόφασή της, που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από το προεδρείο και  υπογράφονται από όλο το προεδρείο.  Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 15ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

 

Το Σωματείο διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από ένδεκα (11) τακτικά μέλη και εννέα (9) αναπληρωματικά και το οποίο εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη. Εκλέγεται μόνον και αποκλειστικά από την Γ.Σ., η οποία συνέρχεται, εκτός όλων των άλλων, και για το λόγο αυτό και στην οποία ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της Ένωσης. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. είναι συλλογική με εξαίρεση μόνο τα μέλη των οποίων οι αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά ή έχουν διατυπωθεί εγγράφως.

Μέσα το πολύ σε οχτώ (8) ημέρες από την εκλογή του το νέο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση με επιμέλεια του συμβούλου, που πλειοψήφησε και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία του, που αποτελούν το προεδρείο του Δ.Σ.

Το Δ.Σ., που εκλέγεται παραλαμβάνει την Διοίκηση της Ένωσης αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα (την ίδια μέρα). Η παράδοση γίνεται από το προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. και την απερχόμενη Ελεγκτική Επιτροπή και η αντίστοιχη παραλαβή πραγματοποιείται από το νέο προεδρείο και την νέα Ελεγκτική Επιτροπή με την επιθυμητή παρουσία και των άλλων μελών των Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. στην πρώτη του μετά την συγκρότησή του σε σώμα συνεδρίαση, ορίζει τους υπεύθυνους των επιτροπών, των παραρτημάτων, τομέων εργασίας κλπ, που επικυρώνονται από την πρώτη Γ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις και να παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες, που αποβλέπουν στην είσπραξη κέρδους ή προμήθειας από την Ένωση.

Άρθρο 16ο

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, που γίνονται τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, με πρόσκληση του Προέδρου του ή τεσσάρων (4) τακτικών μελών του Δ.Σ. ή είκοσι μελών της Ένωσης, που επιδίδεται εγγράφως στον πρόεδρο ή τον γραμματέα του Δ.Σ.

Οι προσκλήσεις για το Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας της Ένωσης. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα η πρόσκληση μαζί με τις εισηγήσεις και τα άλλα υλικά στέλνονται ταχυδρομικά ή με Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. για μεν την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του, για δε τις έκτακτες συνεδριάσεις 2 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συζήτησης καθώς και τον τόπο και χρόνο της σύγκλησης του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει απαρτία στις συνεδριάσεις του, αν είναι παρόντα σε αυτές πάνω από το 50% των τακτικών μελών του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών του.

Με απόφαση του Δ.Σ. μία συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα. Γενικώς όμως στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης, τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο και πολύ σύντομα να πουν την γνώμη τους πάνω στο θέμα. Οι διαδικασίες των συνεδριάσεων, συζητήσεων, ψηφοφοριών, οι διαδικασίες και τις αναλυτικές αρμοδιότητες του προεδρείου του Δ.Σ., ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που ετοιμάζει το ίδιο και ο οποίος συζητείται και εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης.

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την ένωση, βάσει των Νόμων και του παρόντος Καταστατικού, αποφασίζει επί παντός θέματος, που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών της, μέσα στα πλαίσια πάντοτε των αποφάσεων των Γ.Σ. της Ένωσης, τις οποίες εξειδικεύει, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν την Ένωση, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. για την συλλογική δράση, που είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, διορίζει, με έγκριση της Γ.Σ., το απαιτούμενο υπαλληλικό προσωπικό για την εύρυθμη καθημερινή διοικητική λειτουργία της Ένωσης, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα στη Γ.Σ., και γενικά φροντίζει, ώστε το σωματείο να έχει πραγματική και ενεργό υπόσταση μέσα στο καταναλωτικό κίνημα και να επαληθεύεται με συνεχή δημόσια δράση για την εκπλήρωση των σκοπών του, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. 

Άρθρο 17ο


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 

Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις ή σε έξι (6) τακτικές αδιακρίτως δικαιολογίας εκπίπτει και αντικαθίσταται, αν είναι τακτικό, από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και η οποία επικυρώνεται από την πρώτη Γ.Σ.

Εάν οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος του κατόπιν από τον δεύτερο κ.ο.κ.

Εάν εξαντληθούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ή μετά από πολλαπλές παραιτήσεις των μελών του και μετά από απόφαση της Γ.Σ., προκηρύσσονται εκλογές.

 

Άρθρο 18ο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με τους τρίτους, σε κάθε δικαστήριο και σε όλες τις διοικητικές αρχές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα επιταγές, συναλλαγματικές και τα εντάλματα πληρωμής της Ένωσης μέχρι ενός ποσού, που καθορίζεται κάθε χρόνο από την τακτική Γ.Σ. Τα μεγαλύτερα ποσά τα υπογράφει μαζί με όλο το προεδρείο της Ένωσης.

Γενικά έχει όλες τις αρμοδιότητες, που απονέμονται στο αξίωμα του Πρόεδρου από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 19ο

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Το Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και δικαιώματα με τον Πρόεδρο, τα ασκεί όμως μόνο σε αναπλήρωση του Προέδρου, γι αυτό είναι ο πρώτος συνεργάτης του και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες ώστε να τις γνωρίζει.

 

Άρθρο 20ο

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Υπογράφει ακόμα τα εντάλματα πληρωμών και όλα τα έγγραφα της Ένωσης.
Διευθύνει το γραφείο της έδρας της Ένωσης και συντονίζει τα κατά τόπους παραρτήματα, γραφεία και επιτροπές της Ένωσης, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα της Ένωσης καθώς και τα μητρώα των μελών.

Άρθρο 21ο

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, ο Ειδικός Γραμματέας.

Ο Ειδικός Γραμματέας έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και δικαιώματα με τον Γενικό Γραμματέα, τα ασκεί όμως μόνο σε αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα, γι αυτό είναι ο πρώτος συνεργάτης του και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες ώστε να τις γνωρίζει..

Άρθρο 22ο

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

Ο ταμίας έχει την καθολική ευθύνη του ταμείου. Είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε εσκεμμένη απώλεια χρημάτων ή πληρωμή άνευ εντάλματος. Πάσα ατασθαλία του ταμία επιφέρει την οριστική διαγραφή του από το σωματείο χωρίς δικαίωμα εκ νέου εγγραφής του στην ένωση.

Ο Ταμίας ενεργεί, με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρνουν την σφραγίδα της Ένωσης, τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.  Αυτός πραγματοποιεί κάθε πληρωμή, βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ..  Τα εντάλματα αυτά υπογράφονται, ανάλογα το ποσό, από αυτούς που ορίζει το καταστατικό και οι αποφάσεις της Γ.Σ. και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Ένωσης.  Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της σχετικής δαπάνης καθώς και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Ο ταμίας φυλάσσει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του το βιβλίο ταμείου και τα υπόλοιπα βιβλία και στοιχεία, που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, τα οποία ενημερώνει καθημερινά.  Ακόμα διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και εξόδων.

Γενικά ο ταμίας κάθε μήνα ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης, υποβάλλοντας προς το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων του προηγούμενου μήνα. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στη σύνταξη των καταστάσεων των ταμειακά ή μη τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Στο τέλος δε της θητείας του Δ.Σ., αλλά και πριν από κάθε ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ένωσης συντάσσει και υποβάλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο ισολογισμό της Ένωσης.

Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, άλλο τακτικό μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται σε ειδική συνεδρίαση του.

 

Άρθρο 23ο

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Μαζί με το Δ.Σ. και κατά την ίδια με αυτό διαδικασία και τρόπο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, που έχει χρονικά την ίδια με το Δ.Σ. θητεία.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, με επιμέλεια του συμβούλου της, που πλειοψήφησε στις  εκλογές, συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, ειδοποιώντας τον ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα.  Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλει πόρισμα στο Δ.Σ. και μπορεί στην περίπτωση, που διαπιστώσει διαχειριστική ανωμαλία να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., στην οποία υποβάλλει το πόρισμά της.

Στην Ελεγκτική Επιτροπή ανήκει γενικά ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.  Ακόμα η επιτροπή αυτή ελέγχει τον ισολογισμό και την σχετική έκθεση του Δ.Σ. που υποβάλλεται σε κάθε ετήσια τακτική Γ.Σ. και ή την συνυπογράφει ή υποβάλει ανεξάρτητα και αυτοτελώς δική της έκθεση προς την Γ.Σ.

 

Άρθρο 24ο

 

ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Κάθε δύο χρόνια μαζί με την τακτική Γ.Σ. του Μαρτίου διενεργούνται και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων σε φορείς, οργανισμούς και ανώτερα όργανα.

Δικαίωμα να εκλέγουν στις αρχαιρεσίες αυτές έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.  Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά την ημέρα των εκλογών, πριν από την ψηφοφορία.

Δικαίωμα να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες αυτές έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και είτε είναι ιδρυτικά μέλη είτε έχουν συμπληρωθεί έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους ή την μετάταξή τους σε τακτικά μέλη. Οι υποψήφιοι υποβάλουν γραπτές αιτήσεις υποψηφιότητας προς το Δ.Σ. στον Γενικό Γραμματέα, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. των εκλογών.

Με ευθύνη του Δ.Σ. ο με κάθε τρόπο, ακόμα και με δικαστική απόφαση, οριστικός πίνακας των υποψηφίων για τις εκλογές, αναρτάται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στα γραφεία της Ένωσης και στα κατά τόπους παραρτήματα, επιτροπές ή επί μέρους γραφεία της Ένωσης, ενώ μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. δημοσιεύει την οριστικοποιημένη αυτή λίστα των υποψηφίων στο τυχόν εφημερίδα της Ένωσης. Η ίδια λίστα υποψηφίων αναρτάται κατά την ημέρα των εκλογών στον τόπο, που συνεδριάζει η Γ.Σ. και διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση, που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ή προκύψουν διάφορα άλλα καταστατικά ή νομικά ή ανώτερης βίας προβλήματα, η Γ.Σ. εξαντλεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αναβάλλει το θέμα των εκλογών, το πολύ για ένα δίμηνο, σε τακτή ημερομηνία προκειμένου να βρεθούν υποψήφιοι. Αν και πάλι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, που παρεμποδίζουν τις εκλογές, τότε η Γ.Σ. αναβάλλει ξανά το θέμα των εκλογών για τελευταία φορά, το πολύ για ένα εξάμηνο. Μέχρι τότε την Ένωση διοικεί το παλιό Δ.Σ.

Για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων μεριμνά η Ένωση. Οι εκλογές διενεργούνται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε με συνδυασμούς ξεχωριστά για κάθε όργανο της Ένωσης ή αντιπροσώπους. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ψηφίζοντας μόνον ένα ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο ή αντιπροσώπους και να σημειώσει τόσους σταυρούς όσοι είναι και τα μέλη του αντίστοιχου οργάνου. Ισχύει το σύστημα της απλής ανόθευτης αναλογικής.

Οι αναλυτικές διαδικασίες των εκλογών και της απλής αναλογικής ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό εκλογών, που ετοιμάζει το Δ.Σ., συζητείται και εγκρίνεται από την πρώτη εκλογική Γ.Σ. και συμφωνεί με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης.

 

Άρθρο 25ο

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

 

Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από τη εκλογική Γ.Σ.  Μεταξύ τους τα μέλη της επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο και δύο Γραμματείς για την τήρηση του Πρακτικού των εκλογών. Η επιτροπή έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, εποπτεύει, ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού με βάση το μητρώο μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. Συντάσσει πρακτικά για τη διεξαγωγή των εκλογών και το αποτέλεσμά τους, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την εκλογική διαδικασία το υλικό αυτό και τα ψηφοδέλτια παραδίδονται από την εφορευτική επιτροπή στο Δ.Σ., το οποίο έχει υποχρέωση να φυλάξει αυτά μέχρι την πάροδο της κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, για την υποβολή των ενστάσεων κατά των εκλογών στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

Άρθρο 26ο

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από την Γ.Σ. Για την λήψη αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και απόλυτη πλειοψηφία των Ύ των μελών που παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται στο φορέα, που θα ορίσει η Γ.Σ., που αποφάσισε την διάλυση.

 

Άρθρο 27ο

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Η Ένωση έχει δική της σφραγίδα με την επωνυμία της «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», όπου θα αναγράφεται και αριθμός μητρώου ενώσεων καταναλωτών.

 

Άρθρο 28ο

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημέρα σύγκλισης της ιδρυτικής Γ.Σ. των μελών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτήν.

Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε €10, η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται σε €20 και των αντεπιστελλόντων μελών σε €10.

Ο πρόεδρος υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα επιταγές, συναλλαγματικές και τα εντάλματα πληρωμής της Ένωσης μέχρι του ποσού των €3.000. Η Γ.Σ. μπορεί να αλλάξει αυτό το ποσό, χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση του καταστατικού.

Το προσωρινό Δ.Σ. της Ένωσης αποτελείται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη και το βασικό του καθήκον είναι η έγκριση από το Πρωτοδικείο του παρόντος καταστατικού, η προκήρυξη εκλογών μέσα σε 6 μήνες μετά την οριστική έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και στα βιβλία καταναλωτικών ενώσεων του υπουργείου εμπορείου. Επίσης η διαχείριση των προβλημάτων μέχρι τις εκλογές.

Τα τακτικά μέλη του προσωρινού Δ.Σ. είναι:

1.             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΣ  9, 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ, με ΑΔΤ Ξ 169952

2.             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12, 104 31 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Φ 022518

3.             ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΟΣΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ 16, ΠΑΤΗΣΙΑ, 112 55 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Ρ 526842

4.             ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΑΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ  10, 112 55 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Ρ 917131

5.             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΤΣΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 43, ΠΑΤΗΣΙΑ, 112 54 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Ν 022048

6.             ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΚ-ΜΙΛΛΑΝ 10, ΠΑΤΗΣΙΑ, 111 44 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Ν 895533

7.             ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΣΚΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 25, ΠΑΤΗΣΙΑ, 121 36 ΑΘΗΝΑ, με ΑΜ ΠΣ 10089

8.             ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΛΛΑΚΗΣ του ΕΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΟΛΩΜΟΥ  7, 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΔΤ

9.             ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ του ΠΕΛΟΠΟΣ, ΟΥΊΛΙΑΜ ΚΙΝΓΚ 5, ΠΑΤΗΣΙΑ, 112 53 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Χ 191692

10.        ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΧΗΝΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗ  72, 115 25 ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ Σ 040305

11.        ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, με ΑΔΤ Μ 035919
 
Το προσωρινό Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική Αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο το καταστατικό αυτό.
 

Άρθρο 29ο

 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι εννέα άρθρα (29) εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τη συνέλευση των ιδρυτικών μελών της Ένωσης, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο χώρο επί της οδού Καραβία 23 & Πάτμου στα Πατήσια, την 20η Σεπτεμβρίου 2003.
 
ΤΑ  ΙΔΡΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ